Ezoterik Astroloji Nedir ?

Ezoterik astrolojiden önce “ezoterik” teriminin anlamını bilmek lazım. Ezoterik genellikle mistisizm ile karıştırılır ve dinsel bir anlamı varmış gibi düşünülür. Hâlbuki ne bir dindir ne de bir inanç sistemidir.  İçe yönelim anlamı taşıyan ezoterizm; bir konuda derin bilgilerin ve sırların bir üstat tarafından öğretilmesidir. Kaynağını herhangi bir dinden de almaz. Bazı araştırmacılara göre, buna karşı gösterilebilecek tek istisna, yalnızca, temel dayanak noktalarını İslamiyet’ten almış olmakla birlikte, mistisizmle karıştırılmaması gereken İslâmî ezoterizmdir.

-İslâmî ezoterizmde “Bâtınî” terimi kullanılır.

-Yahudi ezoterizmine “Kabbala” denir. Ancak, Kabbala inisiyasyon (ezoterik bilgileri öğretme biçimi) içermediği için ezoterik değildir.

-Budizm dininin ezoterik yorumuna ise “Vajrayana” denir.

-Bunun dışında Hristiyanlıkta da ezoterik yorumlar görülmüştür. “Behmenizm” ve “Katharizm” gibi mezhepler ezoterik olarak zikredilebilir.

Ezoterizm içinde üstat ve öğrenci ilişkisi barındıran bir yapıya da sahiptir ve derin bilgilere sahip olan üstat, yalnızca ehil olduğunu düşündüğü kişilerle bir takım bilgileri paylaşır ve bu paylaşım çoğu zaman inisiyasyon yoluyla yapılır. İnisiyasyon, Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır Osmanlı tarikatlarınca uygulanan çeşitli öğretileri de içine alır. Tarikat bünyesinde bulunan mürşit, müridine, yani öğrencisine, çeşitli metotlarla ve çoğu zaman farklı zamanlarda uyguladığı sınavlarla eğitim verir.

Ezoterizm öğretisinde her şeyin bir sır barındırması ve yalnızca üstat ile öğrencisi arasında olması, bu öğreti biçimiyle ilgili ne dersek diyelim ancak “tahmin” boyutunda kalacağıdır.

Ezoterik Astroloji Nedir?

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi astrolojinin, ne bir din ne de inanç sistemi olması, ezoterik bir konu olduğunu gösterir. Astroloji diğer ezoterik bilimlerle içli dışlı bir sistemdir ve ortak bir kayağa dayanmaktadır.

Güneş sistemi dahilindeki güneş, ay ve gezegenlerin insanları etkilediği gerçeğinin, bilim tarafından inkar edilmesi mümkün değildir. O kadar ince bir noktadadır ki astroloji; istismara, ticari sömürüye ve fal aracı olarak görülmeye çok müsaittir. Peki, bu kadar basit midir astroloji?

Okumaya devam...  Burçların Olumsuz Özellikleri

Astroloji, evren ve insan arasındaki etkileşimde bize bir yol haritasıdır; ezoterik ve okült öğretiler içinde açıklanması mümkündür. Astroloji kesinlikle sabit bir kadere mahkum etmez insanları; kendi karmasını düzeltme ve yönlendirme şansı tanır. Karşılaşılan engeller ve zorluklar karşında herkesin bunlarla mücadele edecek gücü ve yeteneği vardır.

Ezoterik astroloji ise ruhla bağlantının nasıl kurulabileceği ve ruhun ışınlarıyla kişiliğin nasıl uyumlu hale getirileceği üzerine odaklanır. Bu astrolojide ezoterik (içsel) yönetici gezegenler, öncü – sabit – değişken burç grupları ve yükselen burç ön plana çıkar. Ezoterik astroloji, mantık ve sezginin bir arada kullanılabilmesini amaçlar ve bu şekilde kalp ile akıl uyum içerisinde çalışır. Tüm yaşam birbiriyle ilişkilidir ve büyük bir bütünü oluşturur.

Ezoterik astrolojinin tartışma konularından biri de 7 yıllık devreler üzerine kurulu olup olmadığıdır. Dönüşüm ve değişim gezegeni Uranüs’ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıl ve her bir burçta kalma süresi 7 yıldır. Dolayısıyla, 7 yıllık devrelerin sonunda önemli değişimler söz konusudur.

Ezoterik astrolojiye göre yedi yıllık devreler, insan doğumundan itibaren başlar ve her bir devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Bu devreler insanda erginleşme çağlarıdır:

1) 1. devre Ay tarafından yönetilir ve doğumdan itibaren 7. yaşa kadar sürer. Ay kişiye yansıma gücü verdiği için bu devredeyken çocuk, çevresindeki her şeyi taklit etme çabasındadır. Ay dişiliği ve anneyi temsil ettiği için de annenin çocuk üzerindeki etkisi bu yıllarda oldukça büyüktür. Çocuk için anne, çok ulvi bir noktadır.

2) Merkür tarafından yönetilen 2. devre ise 7. yaştan 14. yaşa kadar sürer. Bu evre çocuğun bilgi birikimini, öğrenme kapasitesini temsil eder. İletişim gezegeni Merkür; çocuğa iletişim kurma, kendini ifade etme ve öğrendiklerini hazmetme yeteneği verir.

3) Venüs, kişinin 14-21 yaş arasını yöneten 3. devredir. Erginlik dönemi sona ermeye başlar, çocuk cinsel olarak kimliğini yerine oturtur. Giyim, kuşam, görünüm değişmeye başladığı gibi, karşı cinsle münasebetler de artar. Güzel sanatlar ve estetik değerler ön plana çıkar.

Okumaya devam...  Karakteriniz hakkında doğum ayınız ne ortaya çıkıyor. Oldukça doğru bilgi!

4) Ego ve sosyal hâkimiyet denilince akla gelen gezegen Güneş, 21-28 yaş arasını kontrol eder. Kişilik artık iyice oturmaya başlar ve kişi kendini geliştirme çabasına girer. Kariyer edinme, yaşamını kurma, sosyal çevreyle bağlantıları geliştirme bu evreye denk gelir.

5) 5. devre güç ve mücadele gezegeni Mars tarafından yönetilir ve 28. yaştan 35. yaşa kadar devam eder. Bu devre kişinin belki de en aktif dönemidir; bu yaşa kadar teoride öğrendiklerini artık pratiğe döker. Yaşamındaki yerini sağlamlaştıracak, sağla adımlar atar.

6) Kişinin 35-42 yaş arasını, şans gezegeni Jüpiter göğüsler. Kişi artık yaşam mücadelesini vermiş, yerini sabitlemiş ve hayatın keyfine varmaya hazırdır. Kişinin rahat ettiği ve eğlenme, zenginlik, keyif, felsefe gibi konuların ön plana çıktığı bir dönemdir. Hayatın anlamı üzerine düşünmek çok sık görülür.

7) 42-49 yaş arasını temsil eden son evre, disiplin gezegeni Satürn tarafından yönetilir. Kişi artık olgunlaşmış, yaşlanmayla yüzleşmiş, sağlığını korumaya yönelik daha ciddi adımlar atmaktadır.

Felekler ve Gezegenler

İslam’da uzun süre hâkim olan evren modeli ise; ortada dünya ile dört element toprak, su, hava ve ateşin bulunduğu küredir. Ondan sonra 7 klasik gezegen yedi feleği temsil etmektedir. İlk felek en hızlı hareket eden “Ay”a aittir. Ondan sonra gezegen hızı olarak sırasıyla;  ikinci felek Utarit (Merkür), üçüncü felek Zühre (Venüs), dördüncü felek Şems (Güneş), beşinci felek Merih (Mars), altıncı felek Müşteri (Jüpiter), yedinci felek Zühal (Satürn) yerini alır. Felek çeşitli lügatlerde gökyüzü, sema; dünya, âlem, talih, baht, şans, her bir seyyareye mahsus bir gök tabakası; gök şeklinde tanımlanmıştır.

Eski çağlarda gezegen enerjilerinin bu felekler yoluyla yeryüzüne indiğine inanılırdı. Bunu, dünya etrafında örülmüş mistik bir enerji alanı olarak da görebilirsiniz. 7 klasik gezegen Batı veya Doğu kökenli bütün ezoterik sistemlerde yer alan ve Hermetik Yasa diye adlandırılan “Yedi Temel Unsur Yasası” ile ilintilidir.  Felek sistemini, halkalardan oluşan ve her halkanın bir burca tekabül ettiği bir sistem olarak düşünebiliriz.

Okumaya devam...  Burçlar ve Diyet

“Gökler ve cennetlere dair yaygın rivayetlere göre birinci gökte yani Ay semasında müminler; dokuzuncu gökte Hz. Peygamber bulunmaktadır. Hz. Âdem ise Ay semasındadır. Miraç sırasında Hz. Peygamber göklerin kapısı olan bu semada Âdem ile buluşmuştur.” Kur’an-ı Kerim’de yer alan “her biri bir felekte yüzer” mealindeki ayette felek kelimesiyle, gök cisimlerinin üzerinde döndüğü yörünge ifade edilmektedir. Felek, bir gök cismi değil; gezegenlerin dönüş yeridir.

Bütün felekleri saran en büyük ve en yüksek feleğe “Atlas” feleği denir. Atlas feleği dönerken, diğer sekiz feleği de kendi istikametinde dönmeye zorlar. Bu dönüş büyük bir özellik taşır. Kendi istikameti dışında dönüşe zorlanan sekizinci felek; insanların talihleri, refah ve mutlulukları üzerinde değişken ve aksi durumlar ortaya koyar.

Sekizinci felekte sabit yıldızlar vardır ve bunlar on iki burç hâlinde birleşmişlerdir. Hz. Peygamber bu felekte; Hamel (Koç), Sevr (Boğa), Cevza (İkizler), Seretan (Yengeç), Eset (Arslan), Sünbüle (Başak), Mîzân (Terazi), Akreb (Akrep), Kavs (Yay), Cedî (Oğlak), Delv (Kova), Hut (Balık) burçlarını ziyaret eder.

Felekler

10 ARŞ

9 ATLAS FELEĞİ

8 SABİT YILDIZLAR(ZODYAK)

7 SATÜRN FELEĞİ

6 JÜPİTER FELEĞİ

5 MARS FELEĞİ

4 GÜNEŞ FELEĞİ

3 VENÜS FELEĞİ

2 MERKÜR FELEĞİ

1 AY FELEĞİ

Astrolojideki Felekler sistemi, makrodan mikroya inişin bir simgesi gibidir. Yukarıdaki aşağıdakine benzer. Bu açılışların astrolojideki karşılığı; kişisel doğum haritalarındaki işaretleri doğru değerlendirip, haritaların evrensel akışa göre yönlendirilmelerine destek vermektir. Günümüze ulaşan ve halen yozlaşmamış haliyle korunan sağlam temelli astroloji bilgileri, astrolojinin temel ve ezoterik bilgileridir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*